บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการสารคดีประเภทต่างๆ ที่ให้สาระความรู้ ความบันเทิง ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นบริษัทในเครือของสิทธิณี กรุ๊ป ที่มีบริษัทในเครือ ที่ให้การบริการด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการด้านการตกแต่งบ้าน การออกแบบสถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ซึ่งบริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมานานกว่า 26 ปี และนอกเหนือไปจากการผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี Presentation Company Profile แล้ว ยังได้มีการขยายงานการให้บริการทางธุรกิจไปยังสื่อสารมวลชนประเภทอื่นๆ ด้วย อาทิ วิทยุ-โทรทัศน์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงาน Event, Road Show เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในระบบ Above the line และ Below the line โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์งานในทุกขั้นตอน

และด้วยประสบการณ์การทำงานของบุคลากรในบริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัดนี้เอง ทางบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตชิ้นงานที่สนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เหนือระดับ และตอบทุกโจทย์การทำงานได้อย่างเหนือชั้น มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดทั้งเป็นสื่อกลางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ ด้วยการบริการระดับมืออาชีพ

ขอบข่ายการให้บริการของบริษัท

นอกเหนือไปจากการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตสารคดี การผลิต Presentation หรือ Company Profile แล้ว บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด มุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้ แก่หน่วยงานของลูกค้า จึงได้จัดสรรบุคลากร เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการให้บริการการวางแผนการสื่อสาร การวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด การให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงาน และตรงกับเป้าหมายขององค์กรนั้นๆ โดยบริการหลัก มีดังนี้

 • การบริหารงานข่าวและเผยแพร่ข่าว (Publicity Program) อาทิ การจัดงานแถลงข่าว การจัดงามสัมภาษณ์พิเศษ
 • ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ (Public Relation Consultant)
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)
 • ชุมชนสัมพันธ์ (Communication Relations)
 • กิจกรรมสาธารณะ (Public affairs)
 • จัดกิจกรรมพิเศษ (Special events)
 • จัดกิจกรรมการกุศล (Charity)

ด้วยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ในการบริหารงานด้านวิทยุ-โทรทัศน์ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดอย่างมืออาชีพ

 

การศึกษา

พ.ศ. 2530

- ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- MINI MBA พาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 13

- อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รุ่นพิเศษ 32

- หลักสูตรยุทธศาสตร์ศึกษา ว.ป.อ. รุ่นที่ 1

พ.ศ.2542

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน

- กำลังศึกาาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

รางวัลที่ได้รับ

   พ.ศ. 2557          รางวัลเกียรติยศ  ดาวเมขลา

        พ.ศ. 2557          รางวัลพระราชทาน เทพทอง

        พ.ศ. 2558          รางวัลพระราชทาน เทพทอง

        พ.ศ. 2559          รางวัลพระราชทาน เทพทอง

        พ.ศ. 2559          รางวัลพระราชทานลูกกตัญญู

        พ.ศ.2559           รางวัลกินนรี

        พ.ศ.2559           รางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบ

ผลงานปัจจุบัน

 1. ผลิตรายการโทรทัศน์
  • รายการ กอล์ฟพาราไดซ์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ สทท.11
  • รายการ "ถอดหัวโขน" ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30– 22.00 น. ทางช่อง 9
 2. ผลิตสารคดีสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ
  • รายการ ผลิตและเผยแพร่ข่าวภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ความยาว 1 นาที จำนวน 5 ครั้ง
  • รายการ ผลิตและเผยแพร่ข่าวภารกิจของกรมการปกครอง ความ1 นาที จำนวน 13 ครั้งออกอากาศ ในรายการข่าว ช่อง 5และ สทท.11
  • รายการ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ความยาว 2 นาที จำนวน 60 ตอน กรมการแพทย์ ออกอากาศทาง ช่อง 5,9 และ 11
  • รายการ ผลิตและเผยแพร่สารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ความยาว 2 นาที จำนวน 12 ตอน ให้จังหวัดบึงกาฬ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.05 - 15.30 น.
  • รายการผลิตและเผยแพร่ข่าวภารกิจของกรมการปกครอง ความ 1 นาที จำนวน 4 ครั้ง ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 - 22.00 น. ทาง ช่อง 9
 3. ผลงาน ปี 2551 - ปัจจุบัน
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตสารคดีชุด สืบสานงานพัฒนา กับสำนักงาน กปร. ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1 นาที จำนวน 12 ตอน ออกอากาศ ทุกวันอังคาร ระหว่าง เวลา 16.40 - 17.05 น. ทาง NBT
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตสารคดีสั้น โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระฯ สยามบรมโอรสสาธิราชมกุฎราชกุมาร ความยาว 3 นาที ให้กั กรมส่งเสริมการมกุฎราชกุมาร ความยาว 3 นาที ให้กั กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 20 ตอน ออกอากาศทุกวัน พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.30 - 15.00 น. ทาง ททบ. 5 และ ทุกวันอังคาร ระหว่าง 16.40 - 17.05 น. ทาง NBT
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้พัฒนายุวเกษตรกรใน ร.ร. ขยายโอกาส ในเขตปฏิรูปที่ดิน ความยาว 2 นาที จำนวน 15 ตอน ให้กับ สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 - 15.00 น. ทางช่อง 5 และออกอากาศซ้ำ ทุกวันอังคาร เวลา 16.40 น. ถึง 17.05 น. ทาง NBT
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ความยาวตอนละ 3 นาทีจำนวน 40 ตอน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัย ให้กับ กศน. ออกอากาศทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 18.02-18.05 น. ทางTPBS
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาโครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ความยาวครั้งละ 15 นาที จำนวน 3 ครั้ง ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 -15.00 น.ทาง ช่อง 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรด้านการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครหาดใหญ่ ควมยาวตอนละ 5 นาที คร้งละ 20 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.10 - 15.05 น. ทางช่อง 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตรายการโ ทรทัศน์ ชุด รัฐสภาจิ๋ว ให้กับ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ความยาวตอนละ 5 นาที จำนวน12 ตอน ออกอากาศทางสถานยีโทรทัศน์รัฐสภา
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตวิดีทัศน์กรมประมง ความยาวตอนละ 10 นาที จำนวน 24 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 14.40 น.ถึง 17.05 น. ทาง ช่อง 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตสารคดีสั้น ให้กับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง ความยาวตอนละ 5 นาที จำนวน 24 ตอน ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง15.30 น. ทางช่อง 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่สารคดีชุด "เล่าเรื่องเมืองละโว้" ให้กับจังหวัดลพบุรี ความยาวตอนละ 3 นาที จำนวน 34 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.45 - 15.10 น. และความยาว 12 นาที ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา15.35 - 16.00 น. ทาง สทท. 11
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่สารคดีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม ให้ จังหวัดเลย ความยาว 3 นาทีจำนวน 18 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.45ถึง 15.10 น. ทาง ททบ. 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตสกู๊ปพิเศษให้กับ กรมพัฒนาชุมชน ความยาว 3 นาทีจำนวน 5 ตอนออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.45 น ถึง 15.10 น. ทาง ททบ. 5
  • ผลิตและเผยแพร่ ผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรด้านการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.45 น ถึง 15.10 น. ทาง ททบ. 5
  • สื่อมวลชนสัญจร
   จัดงานสื่อมวลชนสัญจรให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำสื่อมวลชนทุกแขนงจากกรุงเทพฯ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา” ที่จังหวัดยโสธร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และพิธีเปิดโครงการ “ศักยภาพข้าวหอมมะลิในเขตปฏิรูปที่ดิน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในวันนี้
  • ที่ปรึกษามูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดประวัติงานได้ทีนี่
การบินไทยLipoLoudmouthChecktourAISHeartland Golf ShcoolMajor
FortunerrmuttDHIPAYAeccoTaylormadePTTSpectraBan